top of page

יוצאי איראן בישראל | עלייה, אתגרי קליטה והשתלבות

בעריכת פרופ' דוד מנשרי

 

מסת״ב: 978-965-7803-20-2  ISBN

דאנאקוד: 128-141

שנת הוצאה: 2023

 

קישור לרכישת ספר אלקטרוני

 

הספר שלפנינו – העוסק בעלייתם של יהודי איראן לישראל, בקליטתם ובהשתלבותם
בה לאורך ציר כרונולוגי ארוך משלהי המאה התשע-עשרה ועד ימינו – פותח צוהר
רחב ומעשיר למעקב אחר קורותיה של אחת מהקהילות העתיקות בתולדות עם ישראל.
הפרקים שבו משלבים מחקר אקדמי בשלל שדות ידע, לצד סיפורים אישיים ומשפחתיים
על חוויות הגירה והתאקלמות, חששות ותקוות, קשיים והצלחות. הם חושפים מארג רב-
גוני ורב-קולי של יוצאי איראן בישראל. הספר תורם רבות להבנה מעמיקה של התהליכים
ההיסטוריים והחברתיים שפקדו את יהדות איראן בעת החדשה, ועוצבו במפגש הדרכים
שבין המציאות האיראנית, התנועה הציונית ומדינת ישראל. ממצאיו מביאים לקדמת
הבמה קהילה זקופת קומה, בעלת יוזמה ותושייה, שחרף קשיי שפה ומכאובי קליטה,
אצה להתערות בסביבה החדשה, להצטרף לפרויקט הישראליות ולכבוש עמדות מפתח
בחיי המדינה, אך מבלי להפנות עורף למורשת העבר המפוארת.

פרופ' מאיר חטינה, האוניברסיטה העברית
 

ההיסטוריה הדרמטית של הגירת יהודי איראן לישראל מאז שלהי המאה ה 19- – במקביל
לעלייה הראשונה מאירופה – והתערותם בה, זוכה לקובץ מאמרים מרתק ורחב יריעה
מכל בחינה שהיא – כרונולוגית, נושאית ומתודית. להבנת סיפור